Doelstellingen

Doelstelling van stichting Daylightpoint is het op individueel en gemeenschappelijke niveau, bevorderen van respect, acceptatie en waardering van de normen en waarden, als basis van de verschillende religies.
Bovengenoemde doelstelling wordt in onderstaande activiteiten en afgeleide doelstellingen door gereflecteerd en geconcretiseerd:

– talenten van mensen uit verschillende leeftijdsgroepen te ontwikkelen en daar een praktische invulling aan laten geven;
– hulp bieden aan mensen op zo brede mogelijke terreinen/gebieden. (Voorbeelden: Hulp bieden in gezinssituaties, persoonlijke situaties)
– het verzorgen en faciliteren van cursussen op verscheidene terreinen/ gebieden;
– het verzorgen van informatieoverdracht en het voorzien van praktische informatie met betrekking tot een specifieke geloof/religie.

Dit zijn doelstellingen en activiteiten waar Stichting Daylightpoint zich mee gaat bezig houden. Door het handhaven van een breed diversiteitbenadering zal de stichting ook naar de toekomst in staat zijn om bovengenoemde doelstelling te kunnen realiseren.

Algemeen
Met de oprichting van Stichting Daylightpoint proberen we samen met de maatschappij onze potentieel te benutten en een bijdrage te leveren aan essentiële problemen met creatieve oplossingen waarvoor een breed draagvlak aanwezig is. Veelal hebben deze problemen te maken met zaken als intolerantie, normen en waarden en hierbij achterliggende (geloofs)overtuiging.

Stichting Daylightpoint heeft een dagelijks bestuur bestaande uit een:
– Voorzitter;
– secretaris/penningmeester;
– en een marketingfunctionaris (public relation).

Om de continuïteit en de kwaliteit van alle projecten en activiteiten te kunnen waarborgen is voor iedere functionaris een plaatsvervanger aangesteld. Hierdoor kan tijdens iedere bijeenkomst een significante bijdrage vanuit elke functiegebied worden geleverd.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming en houd toezicht op de uitvoering van alle projecten en ideeën die afkomstig zijn van de leden en overige betrokkenen bij de stichting. Door het bestuur worden alle initiatieven en ideeën die aangedragen worden getoetst op de bijdrage en haalbaarheid ten opzichte van de eigen doelstellingen.

De Stichting stelt het bevorderen van respect, acceptatie en waardering van de normen en waarden, als basis van de verschillende religies centraal in haar visie. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naar geloof en religie, op individueel en collectief niveau.

De stichting zal, indien noodzakelijk en waar mogelijk, cursussen en activiteiten op diverse gebieden aanbieden. Om het geheel te realiseren wordt gebruik gemaakt van diverse instrumenten zoals werkgroepen en commissies (bijvoorbeeld in het geval van de aanpak van schoolverlaters).